- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

FHF shpall konkursin për një vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Lektor”, pranë Departamentit të Gjuhës

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Lektor”, pranë Departamentit të Gjuhës, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që do të konkurrojnë për këtë vend pune janë si më poshtë:

Kritere të përgjithshme:

Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
Të kenë përfunduar studimet universitare të nivelit të parë bachelor në degën Gjuhë-letërsi, të ciklit të dytë Master i Shkencave në Gjuhë-letërsi, ose diploma ekuivalente me to ( DIND) në degën Gjuhë-letërsi.
Të kenë:

notë mesatare mbi 9 (nëntë) në rastet e studimeve universitare të nivelit të parë bachelor;
notë mesatare mbi 9 (nëntë) në rastet e studimeve universitare të ciklit të dytë Master i Shkencave, ose diploma ekuivalente me to (DIND) në rastin e Diplomës së Integruar të Nivelit të Dytë;

ç. Të ketë fituar gradën doktor shkencash, me profil në fushën e sintaksës.

Të ketë së paku tri vite përvojë në mësimdhënie para ose pas fitimit të kësaj grade shkencore.
Të zotërojë me dëshmi një prej pesë gjuhët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian: angleze, frënge, gjermane, italiane, spanjolle.

ë. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës, për kryerjen e një vepre penale me dashje.

Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.

Kritere të veçanta:

Preferohen të kenë përfunduar studimet në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, të Universitetit të Tiranës, ose në një universitet homolog jashtë vendit.
Të jenë vlerësuar në temën e doktoraturës me mbi 95 pikë (e konvertuar).
Vlerësohen në mënyrë prioritare kandidatët që kanë botime shkencore si: artikuj, monografi në fushën përkatëse.

Dokumentet pranohen pranë Degës se Burimeve Njerëzore në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të UT-së, nga data 04.04.2022-11.04.2022. Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervistë të drejtpërdrejtë. Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit. Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e Arkivës së Insititucionit. Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 10 ditë pune nga data e shpalljes në Buletinin e APP-së.

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune vakant për personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë “Lektor”, pranë Departamentit të Gjuhës, në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës.

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët që do të konkurrojnë për këtë vend pune janë si më poshtë:

Kritere të përgjithshme:

Të kenë zotësi të plotë për të vepruar.
Të kenë përfunduar studimet universitare të nivelit të parë bachelor në degën Gjuhë-letërsi, të ciklit të dytë Master i Shkencave në Gjuhë-letërsi, ose diploma ekuivalente me to ( DIND) në degën Gjuhë-letërsi.
Të kenë:

notë mesatare mbi 9 (nëntë) në rastet e studimeve universitare të nivelit të parë bachelor;
notë mesatare mbi 9 (nëntë) në rastet e studimeve universitare të ciklit të dytë Master i Shkencave, ose diploma ekuivalente me to (DIND) në rastin e Diplomës së Integruar të Nivelit të Dytë;

ç. Të ketë fituar gradën doktor shkencash, me profil në fushën e sintaksës.

Të ketë së paku tri vite përvojë në mësimdhënie para ose pas fitimit të kësaj grade shkencore.
Të zotërojë me dëshmi një prej pesë gjuhët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian: angleze, frënge, gjermane, italiane, spanjolle.

ë. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës, për kryerjen e një vepre penale me dashje.

Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.

Kritere të veçanta:

Preferohen të kenë përfunduar studimet në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, të Universitetit të Tiranës, ose në një universitet homolog jashtë vendit.
Të jenë vlerësuar në temën e doktoraturës me mbi 95 pikë (e konvertuar).
Vlerësohen në mënyrë prioritare kandidatët që kanë botime shkencore si: artikuj, monografi në fushën përkatëse.

Dokumentet pranohen pranë Degës se Burimeve Njerëzore në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të UT-së, nga data 04.04.2022-11.04.2022. Përzgjedhja e kandidatit fitues do të bëhet nëpërmjet konkurrimit me dosje dhe me intervistë të drejtpërdrejtë. Mungesa e një prej dokumentacioneve të kërkuara më sipër, sjell s’kualifikim të kandidatit. Dokumentacioni i dorëzuar nuk do të kthehet mbrapsht, pasi bëhet pjesë e Arkivës së Insititucionit. Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 10 ditë pune nga data e shpalljes në Buletinin e APP-së.

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme