- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Shpallja e procedurës së aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë

Në zbatim të nenit 57 pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, dhe në nenin 68, të Statutit të Ut-së, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë pёr nevoja tё zhvillimit tё procesit mёsimor pёr vitin akademik 2023-2024, shpall procedurën e aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё kёtij fakulteti. Kandidatёt e interesuar mund tё dorёzojnё pranë Degёs sё Burimeve Njerёzore nё Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, nga data 18. 09. 2023 – 30. 09. 2023 nё orarin 09:00 -14:00 dokumentacionin e mёposhtёm:

Formularin e kёrkesёs  (i cili mund tё shkarkohet nga siti web https://www.fhf.edu.al ose  mund tё merret pranё degёs sё burimeve njerёzore)
Curriculum Vitae
Diplomёn dhe certifikatёn e notave tё studimeve Bachelor (e noterizuar)
Diplomёn dhe certifikatёn e notave tё studimeve Master ose DIND (e noterizuar)
Diploma tё gjuhёve tё huaja (e noterizuara)
Diplomёn e gradёs Doktor i Shkencave (nёse kandidati ka gradёn Doktor,e noterizuar)
Vёrtetim punёsimi tё muajit tё fundit (Ku tё cilёsohet paga bruto dhe numri i sigurimeve)
Dёshmi penaliteti ose vetëdeklarim.
Fotokopje të ID.

Kandidatët që kanë titullin Profesor ose Profesor i Asociuar duhet të dorëzojnë vetëm:

Formularin e kёrkesёs  (i cili mund tё shkarkohet nga siti web https://www.fhf.edu.al ose  mund tё merret pranё degёs sё burimeve njerёzore)
Curriculum Vitae;
Dëshminë e titullit më të lartë (noterizuar);
Vёrtetim punёsimi tё muajit tё fundit (Ku tё cilёsohet paga bruto dhe numri i sigurimeve);
Dёshmi penaliteti ose vetëdeklarim;
Fotokopje të ID.

Shënim: Kandidatët të cilët kanë qenë të angazhuar pranë FHF në vitin akademik 2022-2023 si pedagog të jashtëm duhet të paraqesin vetëm:

Formularin e kërkesës;
Vërtetim punësimi tё muajit tё fundit (ku cilësohet paga bruto dhe numri i sigurimeve);
Dёshmi penaliteti ose vetëdeklarim.

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët për personel akademik me kohë të pjesshme, në FHF për vitin akademik 2023-2024.

Të jenë shtesas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
Të jetë diplomuar në ciklit të parë Bachelor dhe Master i Shkencave ose DIND në një nga departamentet e FHF-së të UT-së, ose në universitete të tjera brenda dhe/ose jashtë vendit (të ekuivalentuara);
Të zotërojë me dëshmi të paktën një gjuhë të huaj perëndimore;
Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin do të konkurrojnë;
Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje;
Të mos jetë marrë ndaj tyre masë disiplinore e largimit nga puna.

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Historisë:

Kritere të veçanta

Kandidatët duhet të jenë pjesë e kategorisë “Profesor” (Profesor i Asociuar dhe / ose Profesor);
Preferohen aplikantët që kanë përfunduar studimet Master shkencor dhe Doktoraturë në Mardhënie Ndërkombëtare në universitete të tjera brenda dhe/ose jashtë vendit (të ekuivalentuara);
Preferohen aplikantët që kanë botime në revista shkencore apo konferenca (brenda apo jashtë vendit) në fushat përkatëse të studimit;
Preferohen aplikantët me eksperiencë në mësimdhënie brenda ose jashtë vendit;
Të ketë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në auditor;

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Letërsisë:

Kritere të veçanta

Të zotërojë gradën Doktor (në letërsi) në universitetet publike të vendit ose universitete europiane ose të vendeve të G20-s në vijim të studimeve Bachelor, Master ose të integruara në letërsi (me diploma të ekuivalentuara, nga Ministria e Arsimit);
Preferohet që aplikanti/ja të ketë një profilizim në studime të drejtimit teorik e kritik;
Të këtë një CV të pasur me botime ne revista profesionale dhe pjesëmarrje në konferenca shkencore;
Të ketë përvojë në mësimdhënie në IAL;
Preferohen aplikantët që kanë aftësi të mira komunikuese dhe aftësi për të moderuar dhe nxitur shkëmbimin dhe ndërveprimin mes studentëve në auditor;
Preferohet që aplikanti/ja të ketë një profilizim në studime të drejtimit teorik e kritik;
Të këtë një CV të pasur me botime ne revista profesionale dhe pjesëmarrje në konferenca shkencore;
Të ketë përvojë në mësimdhënie në IAL;
Preferohen aplikantët që kanë aftësi të mira komunikuese dhe aftësi për të moderuar dhe nxitur shkëmbimin dhe ndërveprimin mes studentëve në auditor.

 

Në zbatim të nenit 57 pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në RSH”, dhe në nenin 68, të Statutit të Ut-së, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë pёr nevoja tё zhvillimit tё procesit mёsimor pёr vitin akademik 2023-2024, shpall procedurën e aplikimit pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё kёtij fakulteti. Kandidatёt e interesuar mund tё dorёzojnё pranë Degёs sё Burimeve Njerёzore nё Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, nga data 18. 09. 2023 – 30. 09. 2023 nё orarin 09:00 -14:00 dokumentacionin e mёposhtёm:

Formularin e kёrkesёs  (i cili mund tё shkarkohet nga siti web https://www.fhf.edu.al ose  mund tё merret pranё degёs sё burimeve njerёzore)
Curriculum Vitae
Diplomёn dhe certifikatёn e notave tё studimeve Bachelor (e noterizuar)
Diplomёn dhe certifikatёn e notave tё studimeve Master ose DIND (e noterizuar)
Diploma tё gjuhёve tё huaja (e noterizuara)
Diplomёn e gradёs Doktor i Shkencave (nёse kandidati ka gradёn Doktor,e noterizuar)
Vёrtetim punёsimi tё muajit tё fundit (Ku tё cilёsohet paga bruto dhe numri i sigurimeve)
Dёshmi penaliteti ose vetëdeklarim.
Fotokopje të ID.

Kandidatët që kanë titullin Profesor ose Profesor i Asociuar duhet të dorëzojnë vetëm:

Formularin e kёrkesёs  (i cili mund tё shkarkohet nga siti web https://www.fhf.edu.al ose  mund tё merret pranё degёs sё burimeve njerёzore)
Curriculum Vitae;
Dëshminë e titullit më të lartë (noterizuar);
Vёrtetim punёsimi tё muajit tё fundit (Ku tё cilёsohet paga bruto dhe numri i sigurimeve);
Dёshmi penaliteti ose vetëdeklarim;
Fotokopje të ID.

Shënim: Kandidatët të cilët kanë qenë të angazhuar pranë FHF në vitin akademik 2022-2023 si pedagog të jashtëm duhet të paraqesin vetëm:

Formularin e kërkesës;
Vërtetim punësimi tё muajit tё fundit (ku cilësohet paga bruto dhe numri i sigurimeve);
Dёshmi penaliteti ose vetëdeklarim.

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët për personel akademik me kohë të pjesshme, në FHF për vitin akademik 2023-2024.

Të jenë shtesas shqiptar me zotësi të plotë për të vepruar;
Të jetë diplomuar në ciklit të parë Bachelor dhe Master i Shkencave ose DIND në një nga departamentet e FHF-së të UT-së, ose në universitete të tjera brenda dhe/ose jashtë vendit (të ekuivalentuara);
Të zotërojë me dëshmi të paktën një gjuhë të huaj perëndimore;
Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin do të konkurrojnë;
Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një vepre penale me dashje;
Të mos jetë marrë ndaj tyre masë disiplinore e largimit nga puna.

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Historisë:

Kritere të veçanta

Kandidatët duhet të jenë pjesë e kategorisë “Profesor” (Profesor i Asociuar dhe / ose Profesor);
Preferohen aplikantët që kanë përfunduar studimet Master shkencor dhe Doktoraturë në Mardhënie Ndërkombëtare në universitete të tjera brenda dhe/ose jashtë vendit (të ekuivalentuara);
Preferohen aplikantët që kanë botime në revista shkencore apo konferenca (brenda apo jashtë vendit) në fushat përkatëse të studimit;
Preferohen aplikantët me eksperiencë në mësimdhënie brenda ose jashtë vendit;
Të ketë aftësi për të moderuar dhe nxitur diskutimin në auditor;

Kritere për aplikuesit në Departamentin e Letërsisë:

Kritere të veçanta

Të zotërojë gradën Doktor (në letërsi) në universitetet publike të vendit ose universitete europiane ose të vendeve të G20-s në vijim të studimeve Bachelor, Master ose të integruara në letërsi (me diploma të ekuivalentuara, nga Ministria e Arsimit);
Preferohet që aplikanti/ja të ketë një profilizim në studime të drejtimit teorik e kritik;
Të këtë një CV të pasur me botime ne revista profesionale dhe pjesëmarrje në konferenca shkencore;
Të ketë përvojë në mësimdhënie në IAL;
Preferohen aplikantët që kanë aftësi të mira komunikuese dhe aftësi për të moderuar dhe nxitur shkëmbimin dhe ndërveprimin mes studentëve në auditor;
Preferohet që aplikanti/ja të ketë një profilizim në studime të drejtimit teorik e kritik;
Të këtë një CV të pasur me botime ne revista profesionale dhe pjesëmarrje në konferenca shkencore;
Të ketë përvojë në mësimdhënie në IAL;
Preferohen aplikantët që kanë aftësi të mira komunikuese dhe aftësi për të moderuar dhe nxitur shkëmbimin dhe ndërveprimin mes studentëve në auditor.

 

spot_img

Informohu i pari

Merrni artikujt e përzgjedhur në celularin tuaj

Video dhe foto ekskluzive

Raportime sipas qasjes së studentëve

Vëzhgime dhe investigime

Me abonimin tuaj merrni aksesin e plotë të arkivës me artikujve dhe produksioneve tona multimediale

Nga e njëjta kategori

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Të fundit

Të ngjashme

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme